ANBI

Informatie over de Open Hof Dordrecht met betrekking tot ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)

A. Algemene gegevens

Naam ANBI : Nederlandse Gereformeerde Kerk Dordrecht - Open Hof
RSIN (Fiscaal nummer) : 009940431
KvK nummer : 77612086
Website adres : www.openhofdordrecht.nl
E-mail : scriba@openhofdordrecht.nl
Adres : Herschelstraat 27
Postcode : 3318 VA
Plaats : Dordrecht
Postadres : Twintighoevenweg 43
Postcode : 3312 LV
Plaats : Dordrecht

De Nederlandse Gereformeerde Kerk Dordrecht - Open Hof is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Nederlandse Gereformeerde Kerken in Nederland. De Nederlandse Gereformeerde Kerken hebben geen statuten. Hun statuut (in de zin van artikel 2:2 lid 2 BW) is het Akkoord van Kerkelijk Samenleven (kerkorde). 

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk Wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. 

De kerkorde van de Nederlandse Gereformeerde Kerken in Nederland bevat onder meer bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: https://ngk.nl/anbi-voorheen-ngk/aks/

De Nederlandse Gereformeerde Kerken hebben van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen onder RSIN nr. 821789788. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Nederlandse Gereformeerde Kerk Dordrecht - Open Hof.

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad negen leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

De commissie van beheer/penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. 

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. 

C. Doelstelling/visie.

De Nederlands Gereformeerde Kerken is een gereformeerd kerkgenootschap, in 1967 ontstaan door vereniging van kerken die buiten het verband van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) zijn geplaatst. In 1979 namen ze op hun Landelijke Vergadering te Wezep de naam Nederlands Gereformeerde Kerken aan.

De Nederlandse Gereformeerde Kerken staan in de traditie van de Reformatie: ze aanvaarden de Bijbel als Gods betrouwbare en gezaghebbende Woord en in de kerkdiensten staat de uitleg en verkondiging van de Bijbel centraal. Jezus Christus en de redding door zijn kruisdood en opstanding vormen het hart van de verkondiging. Tegelijk is er in de meeste Nederlandse Gereformeerde Kerken ruimte voor een meer evangelische geloofsbeleving, hebben naast psalmen en klassieke gezangen ook opwekkingsliederen een ruime plaats en is er groeiende aandacht voor het werk van de heilige Geest.

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Nederlandse Gereformeerde Kerken kunt u vinden via deze link: https://ngk.nl/anbi-voorheen-ngk/beleidsplan/ 
Hier kunt u het beleidsplan van onze gemeente vinden.

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant(en) en overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is volgens regels van de Nederlands Gereformeerde Instelling Arbeidszaken, gepubliceerd door Steunpunt Kerkenwerk: www.steunpuntkerkenwerk.nl/kerkelijk-personeelsbeleid/predikanten/materiele-regelingen.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd aan de diaconie. 

Diverse activiteiten vinden plaats onder verantwoordelijkheid van commissies en werkgroepen, zoals de commissie van beheer, missionair team  etc. Een overzicht hiervan vindt u op de website onder het kopje "Activiteiten".

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats.

H. Staat van baten en lasten.

Hier vindt u een overzicht van baten en lasten en dit geeft inzicht in de werkelijke baten en lasten in het verslagjaar ten opzichte van de begroting. De voorgenomen lasten voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen lasten van het verslagjaar.

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via vrijwillige bedragen gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project. Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

2022_-_ngk_jaaroverzicht_2022.pdf

beleidsplan_2017-2021_open_hof_dordrecht.pdf